فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ

فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
فروش سيستم ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ

ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ
ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺑﺎر اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺼﺐ داﺋﻢ ﺑﺮ روي وﻳﻨﭻ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آوﻳﺰ را دارد و ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ، دروازه اي، ﺑﺮﺟﻲ و ﺳﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮓ ﺑﺮي، ذوب ﻓﻠﺰات، رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻳﻬﺎ، اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ...ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :
• ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ و ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ روي ﻣﻴﺰ ﻛﺎر و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻃﻼﻋﺎت وزن،
• زﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر
• ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد50*17 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ وزن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﺘﺮ 400
• ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت وزن، ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺦ، ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﻤﺎره
• ﺑﺎر و ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر
• ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻣًﻼ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت و ﺣﺮارت
• دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي %99,9
• اندازه گيري وزن از 1 تا 100 تن
• دﻣﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد از 40- تا 85+ درجه سانتي گراد
• ارتباط بيسيم با برد 400 متر
نمايشگر HHP-100 جهت نمايش وزن بار از 1 تا 100 تن مورد استفاده قرار ميگيرد. باطري قابل شارژ تعبيه شده در داخل دستگاه اين امكان را فراهم مي كند كه دستگاه 48 ساعت بدون نياز به شارژ به كار خود ادامه دهد. ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻣﻴﺰي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﺮا آﺳﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه روي دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ وزن و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﻧﺘﻦ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮد اﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ روي ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .
امكان كاليبره ، بالانس ، مجموع وزن و ... براي دستگاه پيش بيني شده است.
بخش هاي مختلف نمايشگر قابل حمل HHP-100 :
• پرينتر حرارتي با قابليت چاپ رسيد وزن ، تاريخ ، شماره بار و نام كارخانه
• كيبرد جهت ثبت شماره بار ، اطلاعات كاليبره ، بالانس ، تنظيمات دستگاه و ..
• نمايشگر گرافيكي جهت نمايش مقادير وزن و منوهاي مختلف
• پورت ارتباط USB يا RS232 جهت ارتباط با كامپيوتر و تخليه اطلاعات ثبت شده در حافظه دستگاه (تاريخ ، ساعت ، شماره بار و وزن بار)
• كليد روشن / خاموش و كانكتور تغذيه جهت اتصال دستگاه به شارژر
• در صورت درخواست مشتري و به

اطلاعات تماس

 • شناسه آگهی : 19051
 • تاريخ ثبت آگهي : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
 • آخرين بروز رساني : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
 • تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
 • بازدید : 1045
 • قيمت : تماس بگيريد
 • نام مسئول : رضا هاشمي
 • تلفن همراه : 09122020544
 • تلفن ثابت : 02181661076
 • ایمیل : reza_hashemi72@yahoo.com
 • دفتر مركزي و فروش : تهران ، ميدان فردوسي ، ابتداي شهيد قرني، شماره 29 ؛ گروه صنعتي توزين الكتريك * ف
نقشه آگهي

نقشه اي براي اين آگهي ثبت نشده است
ارسال پیام به آگهی دهنده

نام :
ایمیل :
شماره تماس :
موضوع :
پیام :
CAPTCHA Image


Loading...
لطفا تمامي فيلدها را تکميل نماييد
کد امنيتي وارد شده صحيح نمي باشد
ايميل وارد شده معتبر نيست
پیام شما ارسال شد، لطفا منتظر پاسخ باشید.

آگهی های مرتبط

جرثقیل سقفی دماگ | قطعات و لوازم یدکی دماگ | DEMAG

فروش انواع جرثقیل سقفی دماگ و قطعات و لوازم یدکی جرث ...

۹۸/۰۸/۲۳   ●   ۹۸/۰۹/۲۴

فروش بالابرهای دماگ آلمان

بالابرهای 4 تن و 5 تن ارتفاع 6متر ...

۹۸/۰۸/۲۳   ●   ۹۸/۰۹/۲۴

جرثقیل سقفی DR 3200 Kg

بالابر DR 32OO kg ...

۹۸/۰۸/۲۳   ●   ۹۸/۰۹/۲۴

نصب و راه اندازی انواع جرثقیل های سقفی

تامین قطعات.نصب و راه اندازی انواع جرثقیل های دماگ م ...

۹۸/۰۸/۲۳   ●   ۹۸/۰۹/۲۴

جرثقیل سقفی ( تهیه انواع بالابرهای دماگ آلمان )

تهیه انواع بالابرهای دماگ آلمان ...

۹۸/۰۸/۲۳   ●   ۹۸/۰۹/۲۴

خط برق رسان جرثقیل سقفی (شینه)

فروش خط برق رسان جرثقیل سقفی DKK.فاله الومینیوم.PVC جا ...

۹۸/۰۸/۲۲   ●   ۹۸/۰۹/۲۳

سی ریل C-RAIL ریل های برق رسانیجرثقیل سقفی

قطعات سی ریل و تجهیزات برق رسانی طولی و عرضی جرثقیها ...

۹۸/۰۸/۲۲   ●   ۹۹/۰۲/۲۸

لیفتینگ ابزار (سلوکی)

لیفتینگ ابزار سلوکی مرکز واردات و پخش ابزارآلات صنع ...

۹۸/۰۸/۲۱   ●   ۹۸/۰۹/۲۲

محصولات جرثقیل برقی تی تان (TITAN)

لیفتینگ ابزار سلوکی مرکز فروش محصولات جرثقیل برقی ...

۹۸/۰۸/۲۱   ●   ۹۸/۰۹/۲۲

فروش جرثقیل سقفی ، جرثقیل منوریل ، جرثقیل بازویی

جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل بازویی و جرث ...

۹۸/۰۸/۲۰   ●   ۹۸/۰۹/۲۱

فروش جرثقیل سقفی

فروش جرثقیل سقفی ، جرثقیل سقفی تک پل ، جرثقیل سقفی د ...

۹۸/۰۸/۲۰   ●   ۹۸/۰۹/۲۱

فروش انواع کمربند جرثقیل ،راهنمای سیم بکسل جرثقیل

فروش انواع کمربند جرثقیل ،راهنمای سیم بکسل جرثقیل ...

۹۸/۰۸/۲۰   ●   ۹۸/۰۹/۲۱

فروش انواع جاروبک جرثقیل سقفی

فروش انواع جاروبک جرثقیل سقفی جاروبک فاله آلمان جا ...

۹۸/۰۸/۲۰   ●   ۹۸/۰۹/۲۱

فروش جرثقیل سقفی و لوازم یدکی

کمربند هادی درام جرثقیل بست های ریل جرثقیل چرخ د ...

۹۸/۰۸/۲۰   ●   ۹۸/۰۹/۲۱

شین برق رسان جرثقیل سقفی

فروش انواع شین برق رسان حرثقیل سقفی شین برق رسان طرح ...

۹۸/۰۸/۲۰   ●   ۹۸/۰۹/۲۱

دسته بندی آگهی ها