راد خود حفار

راد خود حفار چیست ؟ ( Self Drilling hollow bar )راد خود حفار : نیل خود حفار : میخ خاک خود حفاردر صورتی که حفاری کردن با روش معمول باعث طول کشیدن زمان مجاز انجام پروژه شود و یا ریزش خاک اجازه ی انجام حفاری را ندهد ، می توان از رادخود حفار ( نیل خود حفار یا میخ خاک خود حفار )  کمک گرفت.نیل خود حفار یا میخ خاک تشکیل شده از میله های تو خالی هستند که به وسیله آن می تواند حفاری و تزریق را در یک مرحله انجام داد.

فیلتر:
5 مورد